За нас

 

Състав на ОбСНВ –  Община Ямбол

Председател: Енчо Керязов– заместник-кмет на Община Ямбол

Секретар: Павел Тодоров  – психолог, секретар на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ямбол

Членове:

 1. Недко Русев – заместник-административен ръководител, заместник-районен прокурор в Районна прокуратура – гр. Ямбол;
 2. Николай Кирков – заместник-председател в Районен съд – гр. Ямбол;
 3. Мирослав Величков – гл. инспектор и началник на сектор “Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР;
 4. Елена Даскалова – главен инспектор “Наркотични вещества и лекарствена политика” към Дирекция “Медицински дейности” на РЗИ – гр. Ямбол;
 5. Гергана Георгиева – специалист в ОС на БЧК – гр. Ямбол;
 6. Здравко Динев – старши експерт в РУО на МОН – гр. Ямбол;
 7. Драгомир Добрев – социален работник в Отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Ямбол;
 8. Теодора Сулева – директор на ПГЛПЕХТ – гр. Ямбол;
 9. Тенко Боев – секретар на МКБППМН при Община Ямбол.

Състав на ПИЦ към ОбСНВ – Община Ямбол

 1. Евгения Иванова – психолог
 2. Марина Монева – психолог (в отпуск по майчинство)
 3. Стоян Русев – психолог
 4. Деница Козарева – психолог
 5. Красимира Ромер – психолог

Нормативни актове

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА https://www.lex.bg/laws/ldoc/-12316159   ЗАКОН ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134654469   НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ https://www.lex.bg/laws/ldoc/2135758694