Превенция

Превенцията на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества (ПАВ) представлява активен
процес за повишаване на информираността, за създаване на условия и възпитание на индивидуални
познания и умения, които налагат здравословния начин на живот и душевното здраве у човека.

Работещите в областта на превенция на употребата и злоупотребата с ПАВ при всяко положение се
стремят най-вече да упражняват влияние върху„търсенето”, т.е. да въздействат върху нуждата на
хората да употребяват психотропни незаконни вещества в посока на тяхната не-употребата.

В действителност предизвикателството на превенцията е да помогне на младите хора да адаптират своето
поведение, възможности и благосъстояние спрямо голям брой въздействия, напр. социални норми,взаимодействия с връстниците, условия на живот и техните собствени личностни характеристики.

 

Видове превенция

Често лансираната идея за “свободно от дроги общество” е много амбициозна, но малко реалистична. В повечето общества редовната употреба на някакво психоактивно вещество е не само културално възприемчива,но и културално стимулирана. Поради това нерядко се налага целите на превенцията гъвкаво да се адаптират към културалната среда и традиционно изградените навици и да преследват не толкова… Continue reading Видове превенция

Превантивни мерки

Основната цел на превенцията по отношение на проблемите, свързани с дроги, е най-общо казано предотвратяването на риска от злоупотреба с дроги сред дадено население и оттук – предотвратяване на риска от възникване на лични вреди или вреди на обществото. Често лансираната идея за “свободно от дроги общество” е много амбициозна, но малко реалистична. В повечето… Continue reading Превантивни мерки

Рискови и протективни фактори

  През последните две десетилетия са проведени много проучвания фокусирани предимно върху факторите, които пораждат проблема с употребата на психоактивни вещества (ПАВ). При това са установени различни и многобройни фактори, които много често са взаимно свързани помежду си и взаимно си влияят и които са индикатор за дадено променливо поведение, имащо отношение към употребата на… Continue reading Рискови и протективни фактори