Рискови и протективни фактори

 

През последните две десетилетия са проведени много проучвания фокусирани предимно върху факторите, които пораждат проблема с употребата на психоактивни вещества (ПАВ). При това са установени различни и многобройни фактори, които много често са взаимно свързани помежду си и взаимно си влияят и които са
индикатор за дадено променливо поведение, имащо отношение към употребата на ПАВ. Най-общо в специализираната литература те се определят като рискови и протективни (защитни) фактори и обхващат психологични, поведенчески, семейни и социални характеристики. От една страна наличието на рискови фактори е свързано с по-голяма вероятност за употреба на ПАВ и много често се наблюдават при хора,които имат проблеми именно в това отношение. От друга страна въздействието на протективните фактори намалява вероятността за развиване на последващи проблеми от употребата на вещества.

Това са някой от рисковите и протективни фактори:

I. Фактори на средата

 • Рискови фактори
 • Голяма възможност да се набави дрога
 • Нисък социо – икономически статус
 • Употребяващи дрога връстници
 • Връстници, извършващи престъпления

 

 • Протективни фактори
 • Просоциално настроени по – големи младежи
 • Просоциално настроени връстници
 • Висок социоикономически статус

 II. Семейство

 • Рискови фактори
 • Злоупотреба на родителите с вещества и отклоняващо се поведение
 • Нисък родителски контрол
 • Отказване от родителските отговорности
 • Привързаност между родител – дете.
 • Ниска дисциплина
 • Конфликт / развод в семейството
 • Близост с вредна среда
 • Склонност / пристрастени родители
 • Ниски изисквания, поставени от родителите
 • Разединение в семейството, включително и прекалена заетост на родителите в работата.

 

 • Протективни фактори
 • Отсъствие на ранна загуба или разяла
 • Сплотена семейна среда
 • Връзка родител – дете
 • Висок родителски контрол

 

III. Автобиографични

 • Рискови фактори
 • Ранна проява на рисково поведение – тютюнопушене или употреба на алкохол
 • Ранно започване на полов живот
 • Бърза ескалация на употребата на психоактивни вещества
 • Позитивни очаквания от употребата на психоактивни вещества и позитивни знания за тях
 • Поведенчески проблеми – история

 

 • Протективни фактори
 • Късно начало на употреба на вещества и късни прояви на рисково поведение
 • Негативни очаквания от употребата на психоактивните вещества и знания за последствията от употребата
 • Ангажиране с религиозни вярвания.

IV. Личностови

 •  Рискови фактори
 • Натиск / стрес
 • Депресия
 • Агресия
 • Импулсивност / хиперактивност
 • Антисоциално поведение
 • Търсене на усещания
 • Психически проблеми

 

 • Протективни фактори
 • Високо самоуважение
 • Ниска импулсивност
 • Умерен темперамент

 

V.Образователни

 • Рискови фактори
 • Слабо представяне в училище
 • Ниски образователни стремежи
 • Нисък контрол в училище
 • Осъствия, бягства от училище и отпадане от училище
 • Ниска формална подкрепа

 

 • Протективни фактори
 • Добри връзки с учителите
 • Високи образователни стремежи
 • Високи изисквания на родителите по отношение на образованието
 • Голяма ангажираност с учебния процес
 • Добра формална подкрепа в училище

Други рискови фактори

 •   Рискови фактори от средата
 • Достъпност на дрогите
 • Достъпност на огнестрелни оръжия
 • Обществени норми, свързани с толерантност към насилие
 • Обществени норми, свързани с толерантност към злоупотреба с дроги
 • Слаба свързаност между съседите
 • Обществен безпорядък
 • Бедност

 

 • Семейни рискови фактори
 • Проблем, свързан с историята на семейството
 • Непоследователна и /или неподходяща дисциплина
 • Недостатъчен родителски контрол и/или надзор
 • Насилие в семейството
 • Благоприятни семейни нагласи към проблема

 

 • Училищни рискови фактори
 • Антисоциално поведение
 • Слаб успех в училище
 • Безотговорност към училището

 

 • Индивидуални рискови фактори/рискови фактори, свързани с връстниците
 • Отчуждение от системата
 • Благоприятни нагласи към проблемно поведение
 • Приятели с проблемно поведение
 • Ранно начало на проблемното поведение
 • Младежка безработица

 

Други протективни фактори

 • Защитни фактори на средата
 • Достъп до високо качествени пренатални здравни грижи
 • Достъп до високо качествени педиатрични здравни грижи за юноши
 • Достъп до високо качествени психиатрични здравни грижи
 • Обществени норми против престъпления
 • Обществени норми срещу злоупотреба с вещества
 • Обществени норми против насилие
 • Свързаност и организация между съседите

 

 

 • Семейни защитни фактори
 • Последователна, съответна на възрастта дисциплина
 • Родителски контрол и/или надзор
 • Способност на семейството да решава проблеми
 • Подкрепящо общуване между членовете на семейството
 • Значима връзка с просоциален възрастен
 • Членовете на семейството ценят образованието

 

 • Училищни защитни фактори
 • Наличие на сътрудничество между родителя и учителя
 • Специализирани инструкции за учениците в риск
 • Училищни програми за прехода към работна заетост